Procedury bezpieczeństwa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11 /2020

Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 138

z dnia 27.08.2020 r.


PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 138 W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19

Na podstawie :

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 491)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020r. poz. 410)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),

• Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

• Ustawa o szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 02 marca 2020r. (Dz. U. 2020 poz. 374)

• Art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 25 sierpnia 2020r.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Samorządowym Przedszkolu nr 138 w Krakowie obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

2. W przedszkolu w tym okresie stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. Procedury bezpieczeństwa dotyczą wszystkich pracowników, dzieci oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie epidemii COVID-19.

4. Celem stworzenia procedur jest:

1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 na terenie przedszkola przez pracowników, dzieci i ich rodziców;

2) określenie obowiązków pracowników i rodziców związanych z zastosowaniem reżimu sanitarnego w przedszkolu;

3) określenie obowiązków i zadań pracowników przedszkola w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia;

5. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola w okresie epidemii jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 2 do procedury.

6. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) procedurach bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć - Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Samorządowym Przedszkolu nr 138 w Krakowie w związku z wystąpieniem COVID-19;

2) przedszkolu - należy przez to rozumieć Samorządowe Przedszkole nr 138 w Krakowie

3) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 138 w Krakowie

4) wytyczne GIS – należy przez to rozumieć Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r.

§ 2

OBOWIĄZKI DYREKTORA PRZEDSZKOLA

1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:


1) sprzęt, środki czystości z pomieszczeń przedszkola, w przedszkolu; i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się

2) płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, w holu przedszkola oraz w miejscu przygotowywania posiłków; środki ochrony osobistej w razie konieczności, w tym rękawiczki, maseczki ochronne lub przyłbice dla nauczycieli i pozostałych pracowników.

3) plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych (załącznik nr 4.) oraz instrukcje dotyczące prawidłowego dezynfekowania rąk przy dozownikach z płynem (załącznik nr 5.), prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawic (załącznik nr 6.), prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki (załącznik nr 7);

4) pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, płyn do dezynfekcji rąk, fartuch ochronny nieprzemakalny z długim rękawem (przed wejściem do pomieszczenia);

5) pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

2. Dyrektor:

1) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

2) dba o tym by w salach i ogrodzie, nie było zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

3) prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu za pomocą poczty elektronicznej i telefonicznie;

4) kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

5) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika;

6) współpracuje ze służbami sanitarnymi;

7) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

8) zapewnia taką organizację, która :

a. w miarę możliwości uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci;

b. w miarę możliwości zapewni przebywanie danej grupy w wyznaczonej i stałej sali;

c. zapewni danej grupie w miarę możliwości opiekę tych samych nauczycieli oraz pracowników obsługi;

9) informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

10) organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na czas funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym w warunkach epidemii koronawirusa i choroby COVID-19;


11) przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19 na terenie przedszkola oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do placówki w okresie epidemii.

§ 3

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA W OKRESIE

REŻIMU SANITARNEGO

1. Przedszkole w okresie epidemii pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00.

1) liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 25,

2) poszczególne grupy w miarę możliwości funkcjonują w stałych godzinach i w wyznaczonych salach;

3) rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają i odbierają dziecko w miarę możliwości w godzinach funkcjonowania danego oddziału;

4) w miarę możliwości organizacyjnych do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele i woźne oddziałowe.

3. Dzieci będą miały zorganizowane leżakowanie – rodzice przynoszą koc i zabierają do prania raz w tygodniu. Każdy koc chowany jest w oddzielne podpisane przegródki. Leżaki będą dezynfekowane w miarę możliwości po każdym leżakowaniu.

4. W sali, w której przebywają dzieci znajdują się tylko zabawki, przedmioty i sprzęty, które można skutecznie dezynfekować lub uprać.

5. Do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.

6. W przedszkolu zgodnie z wytycznymi GIS dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa.

7. Pomieszczenia przedszkola będą utrzymywane w czystości zgodnie z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.

8. Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

9. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu. Zabawki przeznaczone do dezynfekcji, będą odkładane w wyznaczonym w sali miejscu., ich dezynfekcja będzie się odbywać poza salą, w której przebywają dzieci.

10. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników, dezynfekcji toalet.

11. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola. W uzasadnionych przypadkach osoby trzecie mogą przebywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: mieć zasłonięte usta i nos, rękawiczki na dłoniach lub zdezynfekowane dłonie.

12. Personel przedszkola zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 metra.

13. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.

14. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci różnych przedmiotów lub zabawek z domu oraz zabieranie zabawek z przedszkola.

15. Dzieci nie będą myć zębów w przedszkolu do odwołania.

16. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

17. Organizacja wyjść na zewnątrz budynku przedszkola:

1) przedszkole w okresie epidemii nie będzie organizowało wyjść, spacerów, wycieczek poza teren przedszkola;

2) w przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw;

3) na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie trzy grupy dzieci w wyznaczonych sektorach, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą; podczas wyjścia do ogrodu w szatni może przebywać tylko jedna grupa;

4) urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw każdego dnia są dezynfekowane w godzinach porannych lub popołudniowych po zakończeniu zabawy ostatniej grupy dzieci;

5) na placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz zabawy przez dzieci na sprzętach oznaczonych i zaklejonych taśmą;

6) dzieci na placu zabaw nie mogą korzystać z piaskownicy;

7) plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

§ 4

OBOWIĄZKI WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW

1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest :

1) do stosowania zasady profilaktyki zdrowotnej:

a. regularnego mycia rąk przez 30 sekund wodą z mydłem a następnie środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych - załącznik nr 4 do procedury,

b. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia;

2) do unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

3) informowania dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych zauważonych u siebie lub dzieci;

4) mierzenia temperatury dziecku w momencie zauważenia objawów chorobowych;

5) nie przemieszczania się po przedszkolu jeśli nie jest to konieczne;

6) w razie konieczności stosowania maseczek lub przyłbic, jednorazowych rękawiczek, fartucha ochronnego nieprzemakalnego z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji);

7) złożenia oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 do procedury;

8) w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostania w domu i zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola.

§ 5

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI ORAZ ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZEJ,

WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ PRZEDSZKOLA

1. Nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu. Organizują działania opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne odpowiednio do pensum nauczyciela.

2. Nauczyciele :

1) sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

2) dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym: po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie z ogrodu;

3) wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

4) dbają o to, by dzieci z jednej grupy w miarę możliwości nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;

5) nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają dzieci z różnych grup;

6) podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych uwzględniają wymogi sanitarne dotyczące przede wszystkim wykorzystywania pomocy oraz ograniczenia zbyt bliskiego kontaktu między dziećmi;

7) mają obowiązek wyjaśnić dzieciom nowe zasady obowiązujące w przedszkolu i

konieczność ich stosowania m.in.:

a. częste mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w pomieszczeniach

sanitarno-higienicznych (załącznik nr 4.);

b. unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny;.

8) przestrzegają ustalonego harmonogramu korzystania poszczególnych grup z ogrodu przedszkolnego i innych pomieszczeń w celu uniemożliwienia stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci;

9) zobowiązani są do powiadomienia rodziców i dyrektora w sytuacji wystąpienia u dziecka objawów chorobowych;

10) kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonów lub poczty elektronicznej.

§ 6

ORGANIZACJA PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

1. Pracownicy obsługi – woźne oddziałowe:

1) usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany;

2) wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę;

3) wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych zgodnie z Procedurą utrzymania czystości przedszkola w związku z wystąpieniem COVID-19 - załącznik nr 8 do procedury;

4) myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem lub myciem;

5) sprzątają i dezynfekują pomieszczenia w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 według instrukcji sprzątania/odkażania pomieszczeń

zgodnie z wytycznymi ECDC - załącznik nr 1 A do Procedury utrzymania czystości w przedszkolu;

6) po każdym dniu myją i/lub dezynfekują: a. ciągi komunikacyjne – myją,

b. poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki,

zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują,

c. wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów,

d. myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko;

8) podają posiłki dzieciom zgodnie z organizacją pracy kuchni i żywienia;

9) myją naczynia, sztućce w zmywarce (wyparzarce) w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki;

10) codziennie uzupełniają Harmonogram (Monitoring) utrzymania czystości w Samorządowym Przedszkolu nr 138 w Krakowie w związku z wystąpieniem covid-19 poszczególnych pomieszczeń, który stanowi załącznik nr 2A do Procedury utrzymania czystości w przedszkolu.

§ 7

ORGANIZACJA PRACY KUCHNI I ŻYWIENIA

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków higieny.

2. Pracownicy kuchni zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

3. Pracownicy kuchni:

1) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych:

a. przed rozpoczęciem pracy,

b. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

c. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

d. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

e. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

f. po skorzystaniu z toalety,

g. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

h. po jedzeniu, piciu;

2) przestrzegają zasad bezpiecznego odbioru towarów od dostawcy, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne lub przyłbice;

3) wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;

4) po zakończonej pracy, myją/dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty;

6) codziennie uzupełniają Harmonogram (Monitoring) utrzymania czystości w Samorządowym Przedszkolu nr 138 w Krakowie w związku z wystąpieniem COVID -19 poszczególnych pomieszczeń, który stanowi załącznik nr 2A do Procedury utrzymania czystości w przedszkolu.

4. Pracownicy kuchni nie kontaktują się z pozostałymi pracownikami.

5. Dzieci spożywają posiłki przy stolikach w swoich salach z zachowaniem w miarę możliwości i bezpiecznych odległości .

6. Posiłki dla każdej z grup wydawane są przez pracowników kuchni na okno „wydawanie posiłków” oraz do dźwigu towarowego, następnie są przenoszone lub przewożone do sal przez woźną za pomocą wózka kelnerskiego.

7. Woźna po dokładnym umyciu rąk, przystępuje do podania posiłku dzieciom.

8. Po spożyciu przez dzieci posiłków woźne myją naczynia, sztućce w zmywarce
(wyparzarce) w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących;

8. Po zakończonym posiłku woźna myje używane przez dzieci i pracowników powierzchnie szczególnie blaty stołów, krzeseł (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

9. Proces produkcyjny prowadzony jest z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i zgodnie zasadami opisanymi w dokumentacji HACCP.

§ 8

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym w warunkach epidemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu.

2. Rodzice zobowiązani są:

1) do przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych (bez objawów chorobowych, tj. kaszel, gorączka, katar, bóle różnego pochodzenia), które nie miały kontaktu z osobami objętymi kwarantanną oraz z osobami podejrzanymi o zakażenie COVID-19;

2) nieprzyprowadzania do przedszkola dzieci, które miały kontakt z osobami zakażonymi;

3) złożenia na piśmie oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu oraz ich akceptowaniu;

4) ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;

5) stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie przedszkola;

6) do wskazania godzin przyprowadzania i odbioru dziecka;

7) do przyprowadzania i odbierania dzieci w miarę możliwości we wskazanych godzinach funkcjonowania grup, do których uczęszcza dziecko.

3. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola powinny być zdrowe.

4. Rodzic/opiekun prawny podczas przyprowadzania i odbierania dziecka:

1) zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim stosowania osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub zakładania rękawiczek,

2) zachowuje dystans społeczny – odległość min. 1,5 m w stosunku do innych rodziców lub opiekunów czekających na odbiór dziecka oraz w stosunku do pracowników przedszkola,

3) w holu przedszkola może przebywać max. do 5 osób, reszta rodziców/opiekunów czeka na zewnątrz przed budynkiem przedszkola,

4) aby uniknąć zbyt dużej ilości gromadzących się przed przedszkolem osób – rekomenduje się przyprowadzanie dzieci w różnych godzinach wg zaproponowanych godzin funkcjonowania poszczególnych grup, do których uczęszcza dziecko,

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

5. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej zgody na mierzenie temperatury dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność (w przypadku niepokojących objawów chorobowych np. stan podgorączkowy, wysoka temperatura, kaszel, katar itp.).

6. Rodzic/opiekun prawny stosuje się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola, jeśli wcześniej dziecko chorowało.

8. Rodzic/opiekun prawny wyjaśnia wcześniej dziecku, że nie może zabrać do przedszkola zabawek i innych przedmiotów aby uniknąć niepotrzebnego płaczu i rozdrażnienia dziecka,


9. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest poinformować dziecko o nowych zasadach funkcjonowania przedszkola w okresie epidemii, tak aby wyeliminować maksymalnie stres jaki może towarzyszyć dziecku w związku z uczęszczaniem do przedszkola w reżimie sanitarnym.

10. Rodzice/opiekunowie prawni powinni przestrzegać zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zawartych w niniejszej procedurze.

§ 9

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

1. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza dziecko, odbija kartę – rejestrując godzinę przyjścia dziecka i w holu przekazuje je pod opiekę pracownikowi przedszkola.

2. Podczas odbioru dziecka w godzinach popołudniowych rodzic/opiekun odbiera dziecko od pracownika przedszkola, odbija kartę – rejestrując godzinę wyjścia dziecka i natychmiast wychodzi z budynku aby niepotrzebnie nie gromadzić się na terenie przedszkola.

3. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów.

4. Rodzice przynoszący ubrania na przebranie dla dziecka powinni przekazać pracownikowi rzeczy w szczelnie zamkniętym i podpisanym opakowaniu (worku płóciennym).

5. Jeśli pracownik przedszkola przy odbiorze dziecka od rodzica zauważy niepokojące objawy chorobowe, natychmiast poinformuje o tym dyrektora lub osobę zastępującą i dziecko nie zostanie przyjęte. Jeśli objawy chorobowe ujawnią się w ciągu dnia, dyrektor lub osoba upoważniona niezwłocznie powiadomi o tym rodziców a dziecko zostanie odizolowane od grupy, gdzie będzie czekało na przyjście opiekuna.

6. Po odebraniu dziecka od rodzica/opiekuna, pracownik przedszkola idzie z dzieckiem do szatni, gdzie pomaga mu w rozebraniu się (dzieci młodsze) a następnie odprowadza do sali, gdzie pod opieką nauczyciela lub pomocy nauczyciela idzie do łazienki i myje ręce.

7. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, aby w miarę możliwości dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.

8. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, odbiór dziecka odbywa się przez główne drzwi wejściowe do budynku.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.

3. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor przedszkola z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem i wytycznymi
GIS.

5. Procedury obowiązują do odwołania.

6. Procedury bezpieczeństwa zawierają 8 załączników.

Spis załączników:

Załącznik nr 1 – Procedura postępowania na wypadek podejrzenia oraz zakażenia lub zachorowania na COVID-19 na terenie przedszkola.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie rodzica dziecka uczęszczającego do Samorządowego Przedszkola nr 138 w czasie epidemii COVID -19.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie pracownika Samorządowego Przedszkola nr 138 w Krakowie.

Załącznik nr 4 – Instrukcja prawidłowego mycia rąk.

Załącznik nr 5 – Instrukcja mycia i dezynfekowania rąk.

Załącznik nr 6 – Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawic.

Załącznik nr 7 – Instrukcja zakładania maseczki ochronnej.

Załącznik nr 8 – Procedura utrzymania czystości w przedszkolu w związku z wystąpieniem
COVID-19 + 2 załączniki:

- Załącznik nr 1A - Instrukcja sprzątania/odkażania pomieszczeń zgodnie z wytycznymi ecdc -Europejskie centrum ds. Zapobiegania i kontroli chorób.

- Załącznik nr 2 A – Monitoring czynności porządkowych.
Kraków, dnia 27.08.2020 r. Podpis dyrektora przedszkola

Renata Kucharska

………………………………………….
Załącznik nr 1
do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w Samorządowym Przedszkolu nr 138
w związku z wystąpieniem COVID-19


PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ORAZ ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 NA TERENIE PRZEDSZKOLA
(AKTUALIZACJA)

§ 1

Postanowienia ogólne.

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 02 lipca 2020 r.

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika przedszkola.

§ 2

Organizacja pomieszczenia przeznaczonego na odizolowanie dla dziecka lub pracownika przedszkola.

1. W przedszkolu funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”).

2. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy przedszkola.

3. Pomieszczenie znajduje się na sali gimnastycznej.

4. Pomieszczenie zostanie oznaczone napisem „IZOLATKA” na drzwiach głównych.

5. W izolatce znajduje się zdezynfekowany leżak dla dziecka, stolik i krzesło dla wyznaczonej, dorosłej osoby, pod opieką której będzie się znajdowało dziecko z objawami choroby oraz odzież ochronna dla wyznaczonego opiekuna, a także kosz na zużyte środki ochrony osobistej.

6. W skład zestawu odzieży ochronnej dla opiekuna dziecka podejrzanego zakażeniem będą wchodzić: maseczka, rękawiczki jednorazowe, fartuch ochronny z długim rękawem oraz przyłbica. Każdy z tych przedmiotów jest nowy, sterylnie czysty. Pomieszczenie jest wyposażone również w płyn dezynfekujący.
7. Pracownika, który będzie opiekował się dzieckiem z objawami chorobowymi wyznacza dyrektor przedszkola.

8. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika przedszkola, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

§ 3

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika.

1. Pracownicy przedszkola zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów chorobowych takich jak: gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, duszności, ból mięśni, katar, biegunka, ból gardła, ogólne osłabienie organizmu - mdłości - nie powinni przychodzić do pracy, a pozostać w domu informując dyrektora o swoim stanie zdrowia. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia powinni niezwłocznie skontaktować się z lekarzem POZ lub ze stacją sanitarno- epidemiologiczną.

2. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora przedszkola.

3. Nauczyciel przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom.

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik podejrzany o zakażenie należy poddać dokładnej dezynfekcji zgodnie z procedurą odkażania pomieszczeń i przedmiotów.

5. Należy zwolnić z obowiązku świadczenia pracy (o ile nie zostały poddane kwarantannie decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego) wszystkie osoby, które miały bezpośredni kontakt z danym pracownikiem w okresie 14 dni poprzedzających stwierdzenie zakażenia (chodzi tu o osoby, które miały bliski kontakt z danym pracownikiem, polegający na kontakcie bezpośrednim - np. podaniu ręki, narażeniu na kaszel osoby chorej – przebywaniu w bezpośredniej bliskości – twarzą w twarz – osoby chorej, w odstępie mniejszym niż 2 metry przez ponad 15 minut, przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba zakażona w odstępie mniejszym niż 2 m przez co najmniej 15 minut).

§ 4

Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka.

1. W momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola, po podjęciu uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, nie zostaje ono wpuszczone do placówki, a rodzic poproszony zostaje o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.
2. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych podczas pobytu w przedszkolu, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej.

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

4. Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba kontaktuje się niezwłocznie –
telefonicznie z rodzicami/opiekunami dziecka i wzywa do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola informując o powodach.

4. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka, nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej - COVID-19.

5. W momencie odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami przedszkola lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie przedszkola.

6. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych
dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
7. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
8. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym
zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w przedszkolu, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
9. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych i instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
10. Występuje o opinię w sprawie zawieszenia zajęć do PSSE w Krakowie – drogą mailową na adresy zgloszenie@pssekrakow.pl i hd@pssekrakow.pl (zał. 1).
11. Występuje o zgodę na zawieszenie zajęć do PMK – drogą mailową na adres ek.umk@um.krakow.pl (zał. 2).
12. Dyrektor niezwłocznie informuje rodziców i nauczycieli, którzy pozostawali w „bezpośrednim kontakcie” z osobą chorą w ciągu ostatnich 10 dni. W zależności od sytuacji informujemy o tym by osoby te nie przychodziły następnego dnia do przedszkola. Informacja o przerwaniu zajęć jest przekazywana rodzicom np. za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
13. Dyrektor lub osoba przez nią wyznaczona opracowuje listę osób z bezpośredniego kontaktu dla PSSE i wysyła ją na adres: hd@pssekrakow.pl. (zał. 3) lub zgodnie z otrzymaną instrukcją od PSSE.
14. Po wydaniu pozytywnej opinii przez PSSE w Krakowie i zgody organu prowadzącego
na zawieszenie zajęć Dyrektor wydaje zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć w przedszkolu (zał. 4).
15. O zawieszeniu zajęć Dyrektor informuje niezwłocznie Małopolskiego Kuratora Oświaty (zał. 5).
16. Dyrektor informuje Wydział Edukacji i Małopolskiego Kuratora Oświaty o sposobie
realizacji zajęć w czasie zawieszenia zajęć.
17. Dyrektor wypełnia ankietę dot. zawieszenia zajęć w Strefie dla zalogowanych SIO.
18. W ślad za pozytywną opinią dotyczącą zawieszenia zajęć PSSE przysyła do przedszkola wskazówki dotyczące dekontaminacji pomieszczeń - połączone zabiegi mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Dwa pierwsze wykonujemy siłami własnych pracowników, natomiast sterylizacja wymaga zatrudnienia firmy, która wyda po zabiegu certyfikat wykonania zabiegu np. ozonowania czy fumigacji.

§ 5
Pozostałe regulacje.

Ze zmianami w procedurach dotyczących postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia zostali zapoznani rodzice, nauczyciele oraz pozostali pracownicy Samorządowego Przedszkola Nr 138 w Krakowie.


Procedura wchodzi w życie z dniem 26.10.2020 r.


Zał. 1
Kraków, ………………….…...
Nr…
Sz. P.
mgr inż. Adam Jędrzejczyk
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie
ul. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 Kraków

WNIOSEK O WYDANIE OPINII

Na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1166 ze zm.) zwracam się z prośbą o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie częściowego/pełnego zawieszenia zajęć w Szkole na czas oznaczony od dnia ………………….. r. do dnia ……………………. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów, a mianowicie z powodu:

Uzasadnienie
(opis okoliczności np. liczby uczniów, dni w których przebywali na terenie szkoły, liczba osób/klas/grup i nauczycieli z którymi mieli bezpośredni kontakt)
Dyrektor …………………………………….. zwraca się o wydanie zgody na wprowadzenie nauczania hybrydowego/zdalnego w klasach/grupach oraz nauczycieli uczących w tej klasie/grupie na czas oznaczony jw.


podpis

Otrzymują:
1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie
2. a/a


Zał. 2
Nr
Kraków, ……

Sz.P.
Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

WNIOSEK O WYDANIE ZGODY

Na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1166 ze zm.) zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na częściowe/pełne zawieszenie zajęć w Szkole na czas oznaczony od dnia …………………………… do dnia ……………………………….. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów, a mianowicie z powodu:

Uzasadnienie
(opis okoliczności np. liczby uczniów, dni w których przebywali na terenie szkoły, liczba osób/klas/grup i nauczycieli z którymi mieli bezpośredni kontakt)
Dyrektor …………………………………….. zwraca się o wydanie zgody na wprowadzenie nauczania hybrydowego/zdalnego w klasach/grupach oraz nauczycieli uczących w tej klasie/grupie na czas oznaczony jw.

podpis
Otrzymują:
1. Wydział Edukacji UMK
2. a/a


Zał. 3
lp Imię i nazwisko Adres zamieszkania Telefon kontaktowy email Data ostatniego kontaktu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Zał. 4
Zarządzenie nr…………

Dyrektora ……………………………………….
z dnia ………………… 2020 roku
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć
w …………………………………………………………. w Krakowie
ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie zarządza się, co następuje:
§1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć klasy/grupy w ………..………………………………… w Krakowie w okresie od dnia …………………………. do dnia ……………………………….. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.
§2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w §1, zajęcia klasy/grupy w ………………………………………………………………………………….. są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zał. 5

Kraków, ………………. r.
Nr

Sz. P.
Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty
ul. Szlak 73, 31-153 Kraków


INFORMACJA O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ W SZKOLE

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1166 ze zm.) uprzejmie informuję o częściowym zawieszeniu zajęć w ……………………………………………. w Krakowie na czas oznaczony od dnia ………………………………….. do dnia ………………………………………. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Zajęcia zostają zawieszone w całości/ części obejmującej klasę/grupę/

Ponadto informuję, że organ prowadzący - tj. Gmina Miejska Kraków w dniu ……………………. 2020 r. wyraził zgodę na zawieszenie zajęć, zaś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w dniu ……………………….. 2020 r. pozytywnie zaopiniował zawieszenie zajęć.

podpis

Otrzymują:
1. Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie
2. a/a


Załącznik nr 2
do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w Samorządowym Przedszkolu nr 138
w związku z wystąpieniem COVID-19OŚWIADCZENIE RODZICA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 138 W OKRESIE STANU EPANDEMII OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA.


1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z ogólnymi zasadami i ograniczeniami GIS, oraz procedurami bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązującymi w przedszkolu i zobowiązuję się do ich przestrzegania:

• PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIAZUJĄCEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU 138 W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19.
• ZAŁACZNIK NR 1. „PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA ORAZ ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID – 19 NA TERENIE PRZEDSZKOLA”.

2. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka jeśli zaistnieje taka potrzeba, w przypadku niepokojących objawów chorobowych.

3. Podaję aktualne telefony do natychmiastowego kontaktu:
Matka ( opiekun prawny ) ………………………………………………………………….

Ojciec ( opiekun prawny )…………………………………………………………………

Osoby upoważnione do odbioru dziecka zgłoszone w dokumentacji Przedszkola:
……………………………………………………………………………………………..

4. Oświadczam, że jestem świadomy zagrożenia jakie mimo wdrożenia procedur bezpieczeństwa może nieść przebywanie mojego dziecka na terenie przedszkola w grupie innych osób.

Podpis rodziców( czytelny) ………………………………………………………………Załącznik nr 2
do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w Samorządowym Przedszkolu nr 138
w związku z wystąpieniem COVID-19OŚWIADCZENIE RODZICA DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 138 W OKRESIE STANU EPANDEMII OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA.


1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z ogólnymi zasadami i ograniczeniami GIS, oraz procedurami bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązującymi w przedszkolu i zobowiązuję się do ich przestrzegania:

• PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIAZUJĄCEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU 138 W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19.
• ZAŁACZNIK NR 1. „PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA ORAZ ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID – 19 NA TERENIE PRZEDSZKOLA”.

2. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka jeśli zaistnieje taka potrzeba, w przypadku niepokojących objawów chorobowych.

3. Podaję aktualne telefony do natychmiastowego kontaktu:
Matka ( opiekun prawny ) ………………………………………………………………….

Ojciec ( opiekun prawny )…………………………………………………………………

Osoby upoważnione do odbioru dziecka zgłoszone w dokumentacji Przedszkola:
……………………………………………………………………………………………..

4. Oświadczam, że jestem świadomy zagrożenia jakie mimo wdrożenia procedur bezpieczeństwa może nieść przebywanie mojego dziecka na terenie przedszkola w grupie innych osób.

Podpis rodziców( czytelny) ………………………………………………………………


Załącznik nr 8
do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w Samorządowym Przedszkolu nr 138
w związku z wystąpieniem COVID-19


PROCEDURA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W KRAKOWIE

Celem procedury jest zapewnienie właściwego nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku, stanem higienicznym i sanitarnym w jednostkach oświatowych w Krakowie.
W szczególności zwrócenie uwagi na:
- prawidłowe sprzątanie i utrzymywanie czystości w obiektach i na terenie szkoły,
- ujednolicenie zasad postępowania oraz podniesienie jakości wykonywanych czynności,
- zapobieganie zakażeniom drogą kontaktową,
- minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenienia się zakażeń.
Sposób postępowania:
1. Sprzątanie odbywa się codziennie w wyznaczonych godzinach przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracowników.
2. Osoba sprzątająca ma obowiązek pracy w odzieży ochronnej. W trakcie wykonywania pracy nie powinna mieć na sobie biżuterii.
3. Do sprzątania w pomieszczeniach należy zawsze stosować środki, które spełniają normy, posiadają atesty i dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach.
4. Roztwory użytkowe preparatów należy przygotowywać w wyznaczonym do tego celu odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu. Osoby przygotowujące roztwory powinny stosować środki ochrony indywidulanej.
5. Nie wolno mieszać preparatów dezynfekcyjnych z detergentami. Wyjątek stanowią gotowe
preparaty zawierające detergenty i preparaty dezynfekujące.
6. Wszystkie środki do sprzątania i dezynfekcji należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w miejscach niedostępnych dla osób nieupoważnionych.
7. Sprzątać należy zawsze na mokro, do mycia powierzchni używać ciepłej wody i detergentu we właściwym stężeniu (zgodnie z zaleceniem producenta). Zawsze należy wlewać preparat do wody, nigdy odwrotnie.
8. Sprzątanie należy rozpoczynać od mycia i/lub dezynfekcji powierzchni pionowych (ściany,
parapety, kontakty, kaloryfery), a następnie przechodzić do mycia powierzchni poziomych (podłogi).
9. Sprzątając poszczególne pomieszczenia należy pamiętać o myciu i/lub dezynfekcji podajników i dozowników, umywalek, toalet, drzwi, klamek, poręczy, parapetów, kaloryferów, koszy, mebli – zwłaszcza w salach lekcyjnych: ławki i krzesła.
10. Sanitariaty należy myć wodą ze środkiem dezynfekcyjnym, pamiętając o zachowaniu kolejności sprzątania.
11. Nie wolno myć pomieszczeń (w tym sal lekcyjnych, świetlic), korytarzy, toalet tą samą wodą i ścierką/mopem. Wodę ze środkiem należy często wymieniać.
12. Ze względu na bezpieczeństwo pracy należy myć najpierw jedną połowę korytarza, a następnie drugą. Jedna połowa korytarza musi być zawsze sucha aby zminimalizować prawdopodobieństwo zdarzeń wypadkowych.
13. Podłogi myje się w jednym kierunku ruchami kolisto-zygzakowymi (ósemkami), zaczynając od obrzeży do środka.
14. Podczas wymiany worków z odpadami należy chwytać worek pod wywiniętym mankietem, unikając dotykania wnętrza worka.
15. Worki z odpadami komunalnymi należy szczelnie zamknąć i włożyć do większego worka. Żadnych odpadów nie należy przesypywać .
16. Po zakończeniu sprzątania wiadra, szczotki, podstawy do mopa, wózki, itp. należy umyć i wysuszyć. Mopy i ścierki muszą być wyprane i wysuszone przed następnym użyciem.
17. Sprzęt do sprzątania należy przechowywać w wyznaczonym do tego celu miejscu.
18. Ręce należy często myć mydłem i ciepłą woda (zgodnie z zaleceniami GIS) i dezynfekować przez wcieranie preparatu dezynfekcyjnego.
19. Sprzątanie powinno się odbywać zgodnie z instrukcją sprzątania (załącznik nr 1A) oraz harmonogramem utrzymania czystości (Załącznik nr 2A).
20. Zrealizowane czynności w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach przedszkolnych powinny być odnotowane i potwierdzone przez osobę wykonującą zgodnie z harmonogramem (Załącznik nr 2A).Załącznik nr 1A
do Procedury utrzymania czystości
w jednostkach oświatowych w Krakowie


INSTRUKCJA SPRZĄTANIA/ODKAŻANIA POMIESZCZEŃ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ECDC -
EUROPEJSKIE CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB.

1. Do sprzątania pomieszczeń i przedmiotów skażonych użyj środków czystości o działaniu
przeciwdrobnoustrojowym.
2. Czyszczenie należy przeprowadzać przy użyciu odpowiednich środków ochrony osobistej
(PPE). Należy przestrzegać procedur zakładania i zdejmowania środków ochrony osobistej
zgodnie z instrukcją:
• Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawic- załącznik nr 4 do procedur bezpieczeństwa,
• Instrukcją zakładania maseczki ochronnej - załącznik nr 5 do procedur bezpieczeństwa.
3. Przed założeniem Środka ochrony indywidualnej (ŚOI) w celu sprzątania pomieszczeń skażonych SARS-CoV-2 (COVID-19) należy zastosować procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji rąk środkiem na bazie alkoholu, zgodnie z zaleceniami producenta oraz międzynarodowymi wytycznymi. Jest to bardzo ważny etap, którego nie należy pomijać.
4. Proces sprzątania:
1) Przed wejściem w miejsce skażone załóż pełne środki ochrony osobistej:
- półmaski filtrujące do twarzy (FFP) klasy 2 lub 3 (FFP2 lub FFP3)
- przyłbicę,
- odzież ochronną jednorazową z długimi rękawami,
- rękawice jednorazowe;
2) Po wejściu do pomieszczenia otwórz okna, należy przewietrzyć wszystkie pomieszczenia
przez co najmniej 20 minut,
3) Podczas sprzątania pamiętaj:
Wszystkie często dotykane miejsca, takie jak dostępne powierzchnie ścian i okien, muszla
klozetowa i powierzchnie łazienkowe, powinny być również starannie czyszczone. Wszystkie
tekstylia (np. pościel, zasłony, itp.) należy prać w temp. 90°C z dodatkiem detergentu do
prania. Jeśli cykl ciepłej wody nie może być zastosowany ze względu na tkaninę, przy praniu
wyrobów włókienniczych należy dodać specyficzne substancje chemiczne (np. wybielacz lub
produkt zawierający podchloryn sodu, albo produkt odkażający do stosowania w wyrobach włókienniczych).
4) Po zakończonym sprzątaniu:
Zdejmij ubranie ochronne zgodnie z poniższą procedurą:
a) Po ściągnięciu rękawiczek należy zdezynfekować ręce za pomocą środka na bazie alkoholu i założyć czystą parę rękawiczek by móc bezpiecznie kontynuować procedurę zdejmowania ŚOI. Po założeniu świeżej pary rękawiczek należy ściągnąć fartuch. W przypadku korzystania z fartucha zapinanego z tyłu należy skorzystać z pomocy asysty w celu jego rozpięcia. Osoba asystujące powinna mieć ubraną maseczkę chirurgiczną oraz rękawiczki.
b) Po ściągnięciu rękawiczek powinna ona zdezynfekować ręce z użyciem środka na bazie alkoholu. Następnie należy ściągnąć fartuch ochronny łapiąc go z tyłu i ciągnąc od siebie wywijając go na lewą stronę, tak by jego skażona część zawinęła się do środka.
c) Po ściągnięciu fartucha należy ściągnąć gogle. Następnie należy je wyrzucić - jeżeli są one jednorazowego użytku – lub przekazać do dezynfekcji.
d) Ściąganie gogli/przyłbicy z paskiem elastycznym należy rozpocząć od umieszczenia palca pod paskiem a następnie postępować zgodnie z poniższą instrukcją . Należy unikać kontaktu z przednią częścią gogli, jako potencjalnie skażoną.
e) Po goglach/ przyłbicy należy ściągnąć półmaskę. Jej zdejmowanie należy rozpocząć od umieszczenia kciuka pod paskiem. Maseczka powinna być wyrzucona natychmiast po jej ściągnięciu. Ważnym jest by unikać kontaktu z samą maseczką i podczas zdejmowania dotykać jedynie jej pasków.
f) Następnie należy ściągnąć i wyrzucić rękawiczki używane w procedurze zdejmowania ŚOI. Przed ściągnięciem rękawiczek można rozważyć ich dezynfekcje za pomocą opartego na alkoholu środka do dezynfekcji rąk. Po ściągnięciu rękawiczek należy zdezynfekować ręce.
Załącznik nr 2 A

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH – ………………………………………………………………………………..
Cel: kontrola przez dyrektora realizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora
Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567)

Zakres mycia
i dezynfekcji
Osoba odpowiedzialna Data wykonywanych czynności – …2020 r. Podpis wykonawcy
Godziny wykonywanych czynności
Dezynfekcja ciągu komunikacyjnego: klamek i dzwonka przy furce wejściowej i drzwiach wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych, przycisku domofonu.
Sprawdzanie poziomu żelu do dezynfekcji rąk mieszczącego się przy wejściu do przedszkola.
Dezynfekcja powierzchni dotykowych: klamek, poręczy, włączników światła, uchwytów, dzwonka.
Dezynfekcja szafek i ławek w szatni, parapetów, poręczy na schodach.
Mycie i dezynfekcja podłogi w szatni, w holu oraz schodów.
Regularne opróżnianie koszy z odpadami jednorazowego użytku (zużyte rękawiczki, maseczki). Czyszczenie i dezynfekcja pojemników.
Mycie i dezynfekcja toalety (wspólnej), dezynfekcja armatury sanitarnej, uzupełnianie mydła w dozownikach oraz ręczników jednorazowych.

Podpis dyrektora/osoby upoważnionej
Przedszkolowo.pl logo