Bezpieczeństwo w przedszkolu

„Bezpieczeństwo nie jest wszystkim,
ale bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym.”
K. Naumann


Szanowni Państwo

Informujemy, że w Samorządowym Przedszkolu nr 138 w Krakowie istnieją procedury i regulaminy, które określają organizację bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu. Należą do nich:
• Statut Przedszkola;
•Polityka Bezpieczeństwa Samorządowego Przedszkola nr 138;
•Regulamin wyjść i wycieczek;
•Procedury bezpieczeństwa podczas przebywania dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego oraz korzystania z urządzeń i zabawek znajdujących się na nim;
•Regulamin korzystania z sali gimnastycznej;
•Procedury działań wychowawczych i zapobiegawczych;
•Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci;
•Procedury łączenia grup;
•Procedura na wypadek wystąpienia ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczenia powietrza;
•Procedura Niebieskiej karty;
Wszystkie dokumenty są do wglądu w sekretariacie przedszkola.
Wspierając wychowawczą rolę rodziny poniżej przekazujemy Państwu telefony do wykorzystania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa :

• 997 – Policja
• 998 – Straż Pożarna
• 999 – Pogotowie Ratunkowe
• 112 – Europejski Telefon Alarmowy
• 991 – Pogotowie Energetyczne
• 992 – Pogotowie Gazowe
• 993 – Pogotowie Ciepłownicze
• 994 – Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
• 987 – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
• 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
• 800 100 100 – Telefon Zaufania Dla Rodziców W Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci
• 801 615 005 – Zgłaszanie Nielegalnych Treści W Sieci
• 800 120 002 – Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie
• 800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania Ds. Przemocy
• 116 000 – Całodobowy Telefon W Sprawie Zaginionego Dziecka
• 12 644 18 85 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Krakowie
• 12 644 76 09 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( Filia nr 9 ) w Krakowie
• 12 425 75 64 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( Filia nr 4 ) w Krakowie
• 12 637 85 42 – Dom Samotnej Matki


PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe ( Dz.U. 2017, poz.59)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz.U. z dnia z 1 czerwca 2018,poz.1055), Statut Przedszkola.

I.PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub inne osoby dorosłe upoważnione przez nich na piśmie, zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka będącego pod opieką upoważnionej przez nich osoby.

1.PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
•Osoba przyprowadzająca osobiście powierza dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
•W przedszkolu obowiązują indywidualne karty magnetyczne, które należy odbić przy wejściu i wyjściu dziecka z przedszkola.
• W godzinach od 6.00 do 8.00 dzieci znajdują się w salach zbiorczych. Od godziny 8.00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli.
•Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola w czasie zadeklarowanym w umowie o świadczenie usług przedszkolnych.
•Dziecko może przynosić swoją zabawkę do przedszkola w dniach ustalonych w grupach. •Nauczyciele i personel nie odpowiadają za zniszczenie lub zgubienie przez dziecko zabawki.
•Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty - czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
•Dzieci należy przyprowadzać zdrowe.
•Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać, dołączając zaświadczenie lekarskie.
•Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo prosić opiekuna o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
•W przypadku przyprowadzania do przedszkola dziecka z objawami nieżytu górnych dróg oddechowych, zapalenia spojówek, wysypki lub w przypadku gdy rodzic sygnalizuje że dziecko w nocy miało gorączkę, wymioty, biegunkę, ból zęba, ucha itp. –nauczyciel informuje rodzica że dziecko z takimi objawami nie może pozostać w przedszkolu.
•Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

2. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
•Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby przez nich upoważnione.
•Wydanie dziecka osobie upoważnionej nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość - nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby .
•W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez niepełnoletnie osoby, na podstawie upoważnienia podpisanego przez rodziców i za zgodą dyrektora.
•Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania i numerów kontaktowych rodziców, oraz numerów dowodów osobistych osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
•Odbiór dziecka następuje w grupie do godziny 16.00, a w godz. 16.00 - 17.00 w sali zbiorczej.
•Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
•Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

2.1. POSTĘPOWANIE W RAZIE PODEJRZENIA, ŻE DZIECKO ODBIERA Z PRZEDSZKOLA RODZIC BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKI
• Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora przedszkola.
•Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.
•W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę Policji.
•Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola. .

2.2. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKAZ PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI
•Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00.
•Jeżeli rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z Przedszkola, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora nie dłużej jak do jednej godziny od zakończonych zajęć.
•Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z Przedszkola. Nauczyciel lub osoba dyżurująca o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia Dyrektora.
•W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przez rodziców po upływie czasu, o którym mowa w punkcie powyżej , oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osobami upoważnionymi, Dyrektor lub nauczyciel podejmuje decyzję o wezwaniu Policji.
•Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza notatkę służbową.
•Jeżeli rodzice lub opiekunowie w wyniku sytuacji losowych nie mają możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola) zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

II.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU I ZŁEGO SAMOPOCZUCIA DZIECKA

1.ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU URAZU DZIECKA LUB NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
Nauczyciel po stwierdzeniu zdarzenia powinien:
•Zapewnić dziecku opiekę oraz udzielić doraźnej pomocy.
•Zabezpieczyć grupę.
•Nauczyciel o wystąpieniu urazu niezwłocznie powiadamia dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka.
•W przypadku poważnego urazu wzywa pogotowie.
•Po przyjeździe pogotowia, lekarz przejmuje odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka.
•Nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem do momentu przybycia rodziców.
•Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość sprzętu nauczyciel natychmiast prosi o wycofanie go z użytkowania.
•Powyższe zdarzenie wymaga sporządzenia notatki służbowej, w której opisuje się sytuację, w jakiej doszło do urazu oraz wszystkie okoliczności podając czas i miejsce zdarzenia.
•W przypadku wypadku ciężkiego, dyrektor przedszkola powołuje zespół powypadkowy, który ustala okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządza protokół.

2.ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA DZIECKA.
W przypadku zauważenia objawów złego samopoczucia dziecka (gorączka, ból brzucha, wymioty, biegunka, wysypka itp.) nauczyciel sprawujący opiekę zobligowany jest do:
•Podjęcia czynności łagodzących objawy (w miarę możliwości zimny okład, podanie picia, położenia dziecka na leżaku).
•Niestosowania żadnych środków farmaceutycznych.
•Poinformowania rodziców o stanie zdrowia dziecka z prośbą o przybycie do przedszkola.
•W razie sytuacji, kiedy rodzice nie mogą przybyć do przedszkola nauczyciel ustala z nimi dalszy tok postępowania z dzieckiem.
•Powiadamia dyrektora przedszkola.
•W razie nasilających się objawów, powiadamia pogotowie ratunkowe.
•W czasie podejmowania przez nauczycielkę opisanych czynności, opiekę nad dziećmi sprawuje inna nauczycielka lub wyznaczona przez dyrektora osoba. .

III.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA STOSOWANIA PRZEMOCY LUB ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH WOBEC DZIECKA

Każdy ujawniony problem krzywdy dziecka należy traktować indywidualnie i ze szczególną troską o jego bezpieczeństwo. Nauczyciel ma możliwość obserwacji funkcjonowania dziecka oraz zmian zachodzących w jego zachowaniu.
Podejrzewając krzywdzenie dziecka nauczyciel powinien:
•Niezwłocznie skontaktować się z dyrektorem przedszkola.
•Powiadomić psychologa przedszkolnego.
•Zebrać informacje o dziecku poprzez rozmowę z nim, rozmowę z pracownikami przedszkola.
•Nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.
•Dyrektor powołuje zespół interwencyjny, którego zadaniem jest określenie sytuacji dziecka i stworzenie planu pomocy
•Plan pomocy powinien zawierać:
-działania przedszkola w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa (w tym również zgłoszenie podejrzenia do odpowiedniej instytucji),
-wsparcie, jakie zaoferuje przedszkole dziecku.
• Dyrektor wzywa rodziców dziecka na rozmowę i informuje o podejrzeniu krzywdzenia dziecka.
•Rodzicom przedstawiany jest plan pomocy dziecku.
•W przypadkach bardziej skomplikowanych dyrektor informuje rodziców o obowiązku zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji.
•Wszyscy pracownicy przedszkola, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych zostały poinformowane o zaistniałej sytuacji, są zobowiązane do zachowania tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

IV.PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA ( PLAC ZABAW, BOISKO, OGRÓD), W CZASIE SPACERÓW I ORGANIZOWANYCH WYCIECZEK POZA TEREN PRZEDSZKOLA

1.POBYT NA TERENIE PRZEDSZKOLA( PLAC ZABAW, BOISKO, OGRÓD):
•Nauczyciel od pierwszych dni września uczy dzieci bezpiecznego korzystania z urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
•Nauczyciel wchodzi z dziećmi na plac zabaw po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu przez pracownika obsługi. W sytuacji zauważenia usterek, które uniemożliwiają zapewnienie bezpiecznych warunków zabawy pracownik niezwłocznie informuje dyrektora i nauczyciela, który nie korzysta z terenu do czasu usunięcia usterki.
•Nauczyciel przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z regulaminem bezpiecznego użytkowania placu zabaw, umieszczonego na terenie placu.
•Nauczyciel i pomoc nauczyciela/ woźna zobowiązani są sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyjściem, w trakcie pobytu i przed powrotem do sali.
•Podczas pobytu dzieci na świeżym powietrzu nauczyciel ma obowiązek czuwania nad ich bezpieczeństwem.
•W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w nakrycia głowy i w miarę możliwości przebywać w cieniu.
•Dzieci wracają w parach, nauczyciel każdorazowo powinien sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie są obecne.
•Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego/placu zabaw wymaga się od rodziców, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.
•W przypadku odbioru dziecka z ogrodu przedszkolnego rodzic i dziecko opuszczają teren przedszkola.
•Na terenie ogrodu przedszkolnego nie mogą przebywać osoby postronne bez zgody Dyrektora przedszkola.

2.ZAJĘCIA ORGANIZOWANE POZA TERENEM PRZEDSZKOLA:
•Poprzez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się spacer i wycieczki w pobliskie tereny.
•Nadzór nad dziećmi poza terenem przedszkola sprawują nauczyciel i pomoc/ woźna, (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci)
•W przypadku wyjścia poza teren przedszkola grup 3-latków opiekę sprawuje nauczyciel pomoc/woźna (co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci).
•Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi nauczyciel.
•W czasie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, nauczyciel wymaga od dzieci, aby szły parami.
•W czasie trwania wycieczki, spaceru osoby opiekujące się dziećmi asekurują je, idąc chodnikiem od strony ulicy.
•Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel zatrzymuje grupę i przypomina dzieciom zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.
•Dzieci podczas wyjść muszą być ubrane w kamizelki odblaskowe (wszystkie dzieci lub pierwsza i ostatnia para).
•Nauczyciel i pomoc nauczyciela/ woźna zobowiązani są stale sprawdzać stan liczebny dzieci.
•W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć w spacerze, pieszej wycieczce, nauczyciel powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
•Dziecko może czekać na przybycie rodziców w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale.

3.WYCIECZKI:
•Nauczyciele zobowiązani są do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej z dyrektorem nie później niż 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem.
•Obowiązkiem nauczyciela jest dostosowanie wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.
•Nauczyciele na 5 dni przed wyjazdem przedstawiają dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia kartę wycieczki.
•W dniu wyjazdu nauczyciel pozostawia w sekretariacie następujące dokumenty:
-kartę wycieczki zatwierdzoną przez dyrektora,
-listę uczestników zawierającą telefony kontaktowe do rodziców,
-listę opiekunów z telefonami kontaktowymi,
-pisemną zgodę na udział w wycieczce podpisaną przez rodziców.
•Wycieczka zawsze musi być odnotowana w dzienniku zajęć.
•W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel, pomoc, woźna oraz inne osoby wskazane listą opiekunów (co najmniej jedna osoba na 15 dzieci, w przypadku dzieci młodszych jedna osoba dorosła na 10 dzieci).
•Nauczyciel i pomoc nauczyciela/ woźna zobowiązani są stale sprawdzać stan liczebny dzieci.
•Należy bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku złych prognoz warunków atmosferycznych.
•W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia, dziecko nie może uczestniczyć w wycieczce. Nauczyciel powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
•Dziecko może czekać na przybycie rodziców w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale.
•Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialny jest kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup. .

V. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIA EWAKUACJI
•W sytuacji wystąpienia pożaru ( lub innego zagrożenia) decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci i mienia oraz sposobie gaszenia pożaru podejmuje dyrektor przedszkola, a w razie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona.
•Za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola, który jednocześnie nią kieruje, a w czasie jego nieobecności - osoba upoważniona.
•Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić w następujących etapach:
a)ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu komunikatu głosem: „uwaga, uwaga, ogłaszam alarm ewakuacyjny!” - sygnał dźwiękowy.
b) Zaalarmować Straż Pożarną lub odpowiednie służby.
c) Przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji.
•Obowiązkiem nauczyciela jest bezpieczne wyprowadzenie dzieci:
nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi;
a)nakazuje dzieciom poruszać się w parach trzymając się za ręce, a na początku idzie pomoc nauczyciela/woźna trzymając pierwsze dziecko za rękę. Na końcu wychodzi nauczyciel, który sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia;
b)dzieci wyprowadzane są w bezpieczne miejsce wyznaczone w planie ewakuacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•Z procedurami zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice.
•Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

DZIAŁANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PODJĘTE W PRZEDSZKOLU NR 138

http://przedszkole138.przedszkolowo.pl/publikacja/139178/bezpiecznie-przez-ulice

http://przedszkole138.przedszkolowo.pl/publikacja/139744/straz-miejska-w-przedszkolu

http://przedszkole138.przedszkolowo.pl/publikacja/140954/poznajemy-rozne-zawody

http://przedszkole138.przedszkolowo.pl/publikacja/143540/bezpiecznie-na-nartach-z-misiem-stramusiem

http://przedszkole138.przedszkolowo.pl/publikacja/148562/zajecia-z-udzielania-pierwszej-pomocy

http://przedszkole138.przedszkolowo.pl/publikacja/153029/przedszkolny-patrol
Przedszkolowo.pl logo